Curriculum vitae

TEXTY MONOGRAFICKÉHO CHARAKTERU (MONOGRAPHS):

Mocenský obraz středovýchodní Evropy za vlády Vratislava II. (magisterská diplomová práce na HÚ FF MU, obhájená 2001)
Kristián a jeho doba. Srovnávací studie k budování přemyslovského panství. Brno (v tisku).

ODBORNÉ STUDIE (PUBLISHED TEXTS):

1. Jaromír-Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090). Několik poznámek k jeho životu. (Jaromir-Gebhard, Prager Bischof und Reichskanzler (1038-1090). Anmerkungen zu seiner Biographie.) Medievalia historica Bohemica 9, (2001) 2003, s. 27-45.
2. Koruna česká a polská? Střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. (Böhmische und Polnische Königtum im 11. Jh.?) SPFFBU C 48, 2001 (2003), s. 5-16.
3. Boleslav III.: kníže na konci časů? (Přemyslide Boleslav III.: Herzog am Ende der Zeiten?) In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Red. T. Borovský – L. Jan. – M. Wihoda. Brno 2004, s. 221-229.
4. „… in Bolezlauia edificavit ecclesiam s. Marie virginis et s. Georgii“. K problému neznámého kostela na akropoli přemyslovského hradu na Staré Boleslavi. In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Red. I. Boháčová. Praha 2003 (= Mediaevalia Archeologica 5), s. 204-206.
5. Stará Boleslav v písemných pramenech raného středověku. (Stará Boleslav in the written records of the Early Middle Ages.) In: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Red. I. Boháčová. Praha 2003 (= Mediaevalia Archeologica 5), s. 17-28.
6. Záhadné počátky pražského biskupství. (The mysterious Beginnings of the Prague Bishopric.) In: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvku věnovaných F. Šmahelovi k 70. narozeninám. Red. P. Soukup – E. Doležalová – R. Novotný. Praha 2004, s. 195-208.
7. Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens. In: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Red. F. Šmahel – P. Soukup. Praha 2004 (= Práce z dějin vědy 18), s. 95-105.
8. Kristian und Grossmähren. In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Red. P. Kouřil – L. Poláček. Brno 2005 (= Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 25), s. 25-33.
9. Čeští velmoži 10. věku. (Die böhmischen Hochadeligen im 10. Jh.) SPFFBU C 52, 2005 (2006), s. 5-13.
10. Kristiánova legenda v souřadnicích dějin 10. a 11. století. In: Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Red. J. Dobosz – J. Kujawiński – M. Matla-Kozłowska. Poznań 2007 (Publikacje Institut Historii UAM 75), s. 57-66.
11. Státnost v Kristiánově legendě. K roli tradice při formování přemyslovského státu. (Statehood in Legenda Christiani? Towards tradition in the formation of Premyslid State.) In: Stát, státnost a rituály v přemyslovských Čechách. Problémy, názory, otázky. Red. M. Wihoda. Brno 2006, s. 135-154.
12. Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku. (Der hl. Wenzel im Homiliar von Opatowitz. Zur böhmischen Staatlichkeit des 12. Jhs.) In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Red. H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda. Brno 2006, s. 357-365.
12. Granum catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 9.-11. století? (Granum catalogi praesulum Moraviae as a source of History of Moravia in the 9th-11th C.?) Medievalia historica Bohemica 11, 2007, s. 23-38.
13. K významu sirmijské a apoštolské tradice při formování episkopální organizace na Moravě. In: Východní Morava v 10.-14. století. Red. L. Galuška – P. Kouřil – J. Mitáček. Brno 2008, s. 43-52; též jako The Significance of Sirmian and Apostolic Tradition in Shaping Moravian Episcopal Organization. Early Medieval Europe, Oxford (v tisku).
Text je vzhledem k tomu, že obsahuje barevné obrázky, značně datově obsáhlý, zašlu po částech na vyžádání na adrese: kalha@centrum.cz
14. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In: Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček. Brno 2008 (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7), s. 19-26.
15. Svatý Vojtěch v Římě: nevyřešené otázky. In: Svatý Vojtěch: 1010 let od mučednické smrti. Kutná Hora 2008 (= Antiqua Cuthna 4) (v tisku).
16. Znovu o Kristiána: replika. ČMM 126, 2007, s. 411-417.
17. – Jílek, J.: Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a v raném středověku. In: Messor temporum. Sborník k 60. narozeninám Zdeňka Měřínského. Brno 2007 (v tisku).
18. Istorija cerkvi i christianstva v perspektive sovremennoj češskoj medievistiki. In: Cerkov’ i religioznoje soznanije srednevekovoj Jevropy. Sbornik obzorov I referatov. Red. Z. Ju. Metlickaja. Moskva 2008, s. 47-71.

POPULARIZAČNÍ TEXTY

1. Poselství mnicha Kristiána. Počátky křesťanství na Moravě a v Čechách. DaS 7/27, 2005, s. 18-20.
2. Kristián a sv. Václav. K obrazu světce ve středověké legendě. DaS 12/28, 2006, s. 18-20.
3. - Jílek, J.: Jak si povídat slonem. Darování slona od Alexandra Makedonského po Karla Velikého. DaS 8/30, 2008, s. 24-27.

RECENSE A ANOTACE:

1. Třeštík, D.: Http://www.sendme.cz/trestik. Archeologické rozhledy (=AR) 53, 2001, s. 185, 186-187.
2. Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich (Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert 2). Hrsg. von M. Middell. Leipzig 1999. Časopis Matice moravské (=ČMM) 121, 2002, s. 172-173.
3. The Crusades and military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. In memorian Sir Steven Runciman (1903-2000). Ed. by Z. Hunyady – J. Laszlovszky. Budapest 2001. ČMM 121, 2002, s. 202-203.
4. Zemie polskie w X wieku i ich znaczenie w ksztaltovawaniu sie nowej mapy Europy. Red. H. Samsonowicz. Kraków 2000. ČMM 121, 2002, s. 196-197.
5. Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa (791-871). Praha 2001. AR 54, 2002, s. 966-968.
6. – Malaťák, D.: Pleszczyński, A.: Vyšehrad – rezidence českých panovníků. Studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu. Praha 2002. ČMM 122, 2003, s. 229-233.
7. Charvát, P.: Boleslav II. Sjednotitel českého státu. Praha 2004 (= Velké postavy českých dějin [4]). ČMM 123, 2004, s. 526-527.
8. Bednaříková, J.: Stěhování národů. Praha 2003. ČMM 123, 2004, s. 526.
9. Steinhübel, J.: Nitrianské kniažatstvo: Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočí. Bratislava 2004. ČMM 125, 2006, s. 215-220.
10. Questiones medii aevii novae 8, 2003. Intelectual Milieu. Warszawa 2003. ČMM 125, 2006, s. 249-250.
11. Michałowski, R.: Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wrocław 2005. ČMM 125, 2006, s. 251-252.
12. Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Red. E. Doležalová – M. Nodl – P. Sommer. Praha 2004. ČMM 124, 2006, s. 254.
13. Múcska, V.: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava 2004 (= Acta Historica Pososniensia 4). ČMM 124, 2006, s. 250-251.
14. Sommer, P.: Svatý Prokop: Z počátků českého státu a církve. Praha 2007. ČMM 126, 2007, s. 186-188.
15. Gurevič, A. J.: Historikova historie. Praha 2007. ČMM 126, 2007, s. 179-180.
16. Macháček, J.: Pohansko bei Břeclav. Bonn 2007. ČČH 106, 2008, s. 384-390.
Hlavní stránka